cancel
register

Hoshino Resort KAI Izumo (Ryokan)

  • hotel stars
map marker

Tamatsukuri, Tamayu-cho, Matsue-shi, Shimane 1237, 699-0201, Matsue-shi, Japan

Photos from travellers